Powstaje w Dolinie Cybiny
we współpracy pszczół i ludzi

Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej www.miododkulmy.pl, który określa warunki świadczenia Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę za pośrednictwem witryny www.miododkulmy.pl na rzecz Klientów.

2. Klient to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.

3. Konsument to Klient, który zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sprzedawca to Andrzej Kulma, Jagodno 9, 62-025 Kostrzyn, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.

5. Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: www.miododkulmy.pl. Sklep świadczy na rzecz Klientów Usługi Elektroniczne, w tym Sprzedaż.

6. Usługa Elektroniczna to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

7. Koszyk to funkcjonalność Sklepu umożliwiająca kompletowanie zamówień Produktów przez Klienta. Dodanie Produktu do listy Produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Do koszyka” znajdującego się przy Produkcie w obszarze strony internetowej Sklepu.

8. Sprzedaż to świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługa sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

9. Umowa to umowa o świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługi Elektronicznej.

10. Dane Kontaktowe Sprzedawcy to dane Sprzedawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. Andrzej Kulma, Jagodno 9, 62-025 Kostrzyn, tel. 515 118 714, kulma.andrzej (małpa) gmail.com.

11. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

12. Konto Klienta to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Sklepu, pod warunkiem Rejestracji i Logowania.

13. Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu znajdującego się na jego stronie internetowej.

14. Produkt to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.

15. Dostarczenie to doręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia za pośrednictwem Przewoźnika.

16. Przewoźnik to będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności Dostarczania Produktów we współpracy ze Sprzedawcą.

17. Zewnętrzny System Płatności to system płatności internetowych, którym posługuje się Sprzedawca.

18. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


§ 2 OGÓLNE WARUNKI UMOWNE

1. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem URL Sklepu w brzmieniu: www.miododkulmy.pl

2. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

3. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Świadczenie wszystkich Usług Elektronicznych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.


§ 3 WARUNKI KORZYSTANIA I REJESTRACJA

1. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

2. Korzystanie ze Sklepu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

3. Zarządzanie zamówieniami Klienta odbywa się za pośrednictwem Konta Klienta. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Klienta wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.

4. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez dobrowolną rejestrację polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.

5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Klienta.

6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, że:

– wyraża wolę zawarcia Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych ze Sprzedawcą,

– wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, w celu realizacji Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę,

– zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

7. Niezłożenie przez Klienta oświadczenia wskazanego w powyższym punkcie uniemożliwia utworzenie Konta Klienta i rejestrację.

8. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego, Klient może dobrowolnie oświadczyć, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych przez Sprzedawcę.

9. Oświadczenie, o którym stanowi punkt powyższy, obejmuje potwierdzenie przez Klienta, że został poinformowany o treści niniejszego przepisu: wskazane cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Zgoda, o której stanowi punkt powyższy, może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

10. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na wysłaniu go do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, przy użyciu właściwej funkcjonalności znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.


§ 4 ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące bezpłatne Usługi Elektroniczne:
– udostępnienie formularza kontaktowego,
– udostępnienie formularza zamówień,
– zapytanie o Produkt,
– prowadzenie Konta Klienta,
– polecenie Produktu.

2. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania wiadomości do Sprzedawcy.

3. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza zamówień zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza zamówień i zostaje rozwiązana w chwili złożenia zamówienia lub zaniechania jego złożenia przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania zamówienia do Sprzedawcy.

4. Umowa o świadczenie usługi zapytania o Produkt zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z opcji zapytania o Produkt i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie opcji zapytania o Produkt, w celu zapytania Sprzedawcy o dostępność Produktu.

5. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili rejestracji Konta Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie panelu zarządzającego zamówieniami Klienta.

6. Umowa o świadczenie usługi Polecenia Produktu zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza polecenia Produktu i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Zakres niniejszej Umowy obejmuje udostępnienie formularza polecenia Produktu, w celu wysłania wiadomości o Produkcie do osoby trzeciej, wskazanej przez Klienta.

7. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi Elektronicznej może być rozwiązana przez Klienta lub Sprzedawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Sprzedawcy lub Danych Kontaktowych Klienta.


§ 5 ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyka, Klient przechodzi do realizacji zamówienia.

2. W przypadku gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi on do kolejnego etapu składania zamówienia jako Klient zalogowany.

3. W przypadku gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Klienta, wybiera sposób składania zamówienia poprzez użycie przycisku:
– „Rejestracja” przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Klient dokonuje rejestracji Konta Klienta i przy jego użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
– „Złóż zamówienie bez zakładania konta” z pominięciem użycia Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
– „Zaloguj się” przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

4. Po wyborze sposobu składania zamówienia, Klient podaje:
– informacje rozliczeniowe w celu wystawienia faktury,
– informacje o dostawie zawierające adres Dostarczenia,
– sposób Dostarczenia Produktów poprzez wybór właściwej opcji Dostarczenia,
– sposób płatności poprzez wybór właściwej opcji płatności.

5. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta, poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.

6. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Potwierdzam zakup” w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ujętych w zamówieniu.

7. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę.

8. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Produkty, zmianę adresu Dostarczenia.

9. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia powodujących ją okoliczności. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:
– anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
– dokonanie podziału Produktów podlegających Dostarczeniu, na część której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
– anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.

10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży złożonej przez Klienta.


§ 6 SPRZEDAŻ

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługę sprzedaży Produktów na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

2. Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktów i wydania ich oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji.

4. Zawierając Umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.

5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.

6. Wydanie Produktów następuje niezwłocznie i zwykle w ciągu 10 Dnia Roboczego.

7. Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.

8. Wydanie Produktów odbywa się, w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia, za pośrednictwem Przewoźnika pod adres podany przez Klienta.

9. Wydanie Produktów następuje nie wcześniej niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.

10. Sprzedawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

11. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.

12. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta w obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.


§ 7 PŁATNOŚCI

1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Produktów znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Produkcie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Produktu i wybranej formy płatności.

2. Koszty transakcji i Dostarczenia Produktu ponosi Klient.

3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia, a po wyborze sposobu Dostarczenia Produktów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.

4. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:
– przelewem na rachunek bankowy Sklepu,
– przelewem przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności,
– gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika.

5. Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Produktu.

6. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT rr.

7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej.

8. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
– odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,
– rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
– uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Produktów.


§ 8 REKLAMACJE I GWARANCJE

1. Reklamację można składać w formie pisemnej, listem tradycyjnym, na adres wskazany w Danych Kontaktowych Sprzedawcy, przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.

3. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.

4. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien dostarczyć lub przesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy.

5. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Produktów objętych Umową Sprzedaży oraz innych Usług Elektronicznych.

6. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

7. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową, wymagałby nadmiernych kosztów.

8. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu sprzedanego.

9. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

10. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo, zamiast wymiany Produktu, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu do sposobu proponowanego przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

11. Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.

12. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej,
– złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
– skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

13. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim wypadku Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta.


§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument może, bez podawania przyczyny, odstąpić od Umowy Świadczenia Usługi Elektronicznej, w tym od Umowy Sprzedaży, w terminie 14 dni z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu.

2. Prawo odstąpienia od Umowy Elektronicznej nie przysługuje Konsumentowi między innymi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:
– jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
– Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
– Produktu ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającego krótki termin przydatności do użycia,
– Produktu Dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po Dostarczeniu,
– Produktów, które po Dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
– nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych Dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po Dostarczeniu.

3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

4. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.

5. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy Sprzedaży, ma on obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

6. Sprzedawca zobowiązuje się do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na jego charakter nie można odesłać Produktu w zwykły sposób (pocztą), a jednocześnie Produkt został Dostarczony Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

9. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu.


§ 10 POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

1. Zdjęcia Produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu, co nie ma wpływu na ich funkcjonalność i parametry użytkowe.

2. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.

3. Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.

4. Klient przyjmuje do wiadomości, że zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.

6. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu i/lub hasła osobom trzecim.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami z tytułu świadczonych Usług Elektronicznych jest ograniczona do wartości należności z tytułu świadczonej usługi.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
– przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych, spowodowane siłą wyższą,
– przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Sklep świadczy Usługi Elektroniczne,
– korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,
– następstwa wykorzystania danych dostępowych do Konta Klienta przez osoby trzecie, w przypadku gdy weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta,
– szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.


§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca może zbierać informacje celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.

2. Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą, lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usług przez Sklep. Osobom, których dane zostały przez Sklep zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.

4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu i zamieszczonym w obszarze strony internetowej Sklepu.

5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, Klient dobrowolnie upoważnia Sprzedawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych (w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody).

6. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego Sklepu, usunięcia z ważnych przyczyn całej zawartości Sklepu oraz zaprzestania świadczenia Usług oraz zamieszczania w Sklepie treści reklamowych.

8. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Sklepu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania.

9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

 Obsługiwane karty płatnicze:

– Visa

– Visa Electron

– MasterCard

– MasterCard Electronic

– Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji trwa 7 dni.

 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Polityka prywatności 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania przez Miód od Kulmy Andrzej Kulma, Jagodno 9, 62-025 Kostrzyn nr weterynaryjny 30305609 sprzedaż bezpośrednia

Miód od Kulmy w pełni wdrożyła wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wszystkie Dane Osobowe Klientów Miód od Kulmy są przetwarzane zgodnie z ww. Rozporządzeniem.

Korzystanie z Usług Miód od Kulmy oznacza, iż akceptują Państwo zasady przyjęte
w niniejszej Polityce Prywatności. 

 • Definicje

Jeśli w niniejszej Polityce prywatności posługujemy się poniższymi zwrotami, należy im przypisać następujące znaczenie:

1. Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

2. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników, określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

3. Przetwarzanie danych osobowych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany; taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

4. Serwis – serwis internetowy, za pośrednictwem którego Miód od Kulmy świadczy usługi;

5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 • Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Miód od Kulmy Andrzej Kulma, Jagodno 9, 62-025 Kostrzyn nr weterynaryjny 30305609 sprzedaż bezpośrednia

 • Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Przetwarzamy Dane Osobowe wyłącznie dobrowolnie przekazane nam przez Państwa – np. poprzez wysłanie do Nas zapytania ofertowego lub prośby o kontakt, a także Dane Osobowe podane przy zawieraniu umowy. 

2. Przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane na zgodnych z prawem podstawach. 

3. Podane przez Państwa Dane Osobowe będziemy przetwarzać na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu przesłania Państwu informacji marketingowych;
 • art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy i świadczenia przez Nas usług z niej wynikających (w szczególności usług dostępnych w Serwisie) oraz prowadzenia Państwa konta w Serwisie;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności obowiązku wystawienia i przechowywania wystawionych faktur VAT przez właściwy czas wynikający z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 121, poz. 591);
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w postaci ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, rozpatrywania zgłaszanych reklamacji oraz w zakresie koniecznym do marketingu bezpośredniego oraz ulepszenia funkcjonalności strony internetowej Serwisu poprzez stosowanie plików cookies (w celu zbierania informacji o sposobach korzystania z Serwisu, obsługi logowania, zabezpieczenia przed ponownym wyświetlaniem tych samych treści, prowadzenia anonimowych statystyk zawartości Serwisu).

4. Zakres Danych Osobowych, które zbieramy jest adekwatny do celu, dla jakiego je przetwarzamy – nigdy nie prosimy Państwa o podanie więcej informacji niż te, które są dla nas niezbędne dla świadczenia dla Państwa usług lub skontaktowania się z Państwem na Państwa życzenie.

 • Prawo wycofania zgody

1. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę, np. wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@miododkulmy.pl

2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek Danych Osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych Danych Osobowych jest koniecznym warunkiem świadczenia przez nas usług, a konsekwencją niepodania danych będzie: niemożność świadczenia przez nas usług, korzystania przez Państwa z Serwisu lub zawarcia i wykonania umowy.

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

1. W celu przedstawienia Państwu spersonalizowanej oferty oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy, a także w przypadku wyraźnej Państwa zgody, możemy stosować „profilowanie”, które jest formą zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych i które polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. 

2. Nie podejmujemy jednak decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą. 

 • Odbiorcy danych osobowych

1. Państwa dane mogą być przekazane przez administratora wyłącznie upoważnionym pracownikom administratora lub podmiotom zewnętrznym zapewniającym wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie danych było zgodne z prawem i chroniło przysługujące Państwu prawa. 

2. Podmiotami zewnętrznymi, o których mowa w ust. 1 mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, hostingowe, rachunkowe lub świadczące inne usługi wspomagające działalność Serwisu, a także organy administracji publicznej. Zapewniamy jednak, że korzystamy wyłącznie z usług podmiotów, które wdrożyły RODO i należycie chronią Państwa Dane Osobowe, a powierzenie przetwarzania Danych Osobowych zawsze odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.

 • Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Państwa Dane Osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (tj. żadnego Państwa spoza Unii Europejskiej) ani żadnej organizacji międzynarodowej.

 • Okres przetwarzania Danych Osobowych

1. Przekazane przez Państwa Dane Osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane i przez okres potrzebny do jego realizacji. 

2. Po zakończeniu świadczenia usług lub zakończeniu stosunku prawnego (wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy) Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane do upływu terminów przedawnienia roszczeń (w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przez roszczeniami) lub do ustania obowiązków prawnych administratora m.in. obowiązków podatkowych i rachunkowych.

3. Państwa konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Administrator i dane kontaktowe” lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w Państwa koncie klienta.

4. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych dokonywane jest na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, możemy przetwarzać Państwa dane do czasu wycofania zgody. Po tym czasie możemy przetwarzać dane w ograniczonym zakresie tylko w celu wykazania, że w czasie obowiązywania zgody mieliśmy podstawę do przetwarzania Danych i przetwarzaliśmy je właściwie (w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami).

5. Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa Danych Osobowych jest uzasadniony interes administratora zaprzestaniemy przetwarzania dane w przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

 • Uprawnienia podmiotów Danych Osobowych

1. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami RODO zawsze mogą Państwo:

 • prosić o wgląd od swoich Danych Osobowych i dokładną informację, w jakim celu są one przetwarzane oraz przez jaki czas będą one przechowywane;
 • prosić o dokładną informację, komu i na jakiej podstawie przekazaliśmy Państwa Dane Osobowe;
 • sprostować, aktualizować oraz poprawiać swoje Dane Osobowe;
 • odwołać swoją zgodę na przetwarzanie, a także żądać usunięcia Danych Osobowych w całości lub w części, przy czym bez Państwa Danych Osobowych nie możemy świadczyć dla Państwa pewnych usług;
 • skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.

2. Ponadto w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w związku z Państwa szczególną sytuacją. Po wniesieniu przez Państwa sprzeciwu przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych nie będzie kontynuowane. Zgodnie z przepisami możemy jednak odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

 • istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych dla celów marketingu bezpośredniego. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania  ich w tym celu.

4. Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@miododkulmy.pl.

5. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca, udostępnimy Państwu informacje wnioskowane na podstawie uprawnień, o których mowa powyżej. Jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter działania nie będzie to możliwe, w ciągu miesiąca przekażemy Państwu informacje o możliwym terminie realizacji po przedłużeniu miesięcznego terminu, przy czym przedłużenie to może być maksymalnie o kolejny miesiąc. Poinformujemy Państwa także o realizacji Państwa uprawnienia.

 • Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważają Państwo, że Dane Osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Bezpieczeństwo przetwarzania Danych Osobowych

Podczas przetwarzania Danych Osobowych przestrzegamy RODO. Zawsze dokonujemy analizy ryzyka przy przetwarzaniu Danych Osobowych, a o Dane Osobowe dbamy na każdym etapie naszej działalności. Stosujemy również politykę bezpieczeństwa, opisującą szczegółowo środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Państwa Danym Osobowym najwyższy poziom ochrony.

 • Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Danych Osobowych, zachęcamy do kontaktu z nami:

 • kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@miododkulmy.pl;
 • odwiedzając nas osobiście;
 • poprzez pocztę tradycyjną – nasz adres to: Jagodno 9, 62-025 Kostrzyn.

 • Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 26 września 2019 roku.

Produkty polecane przez ludzi