Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez www.miododkulmy.pl

 

 

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej www.miododkulmy.pl, który określa warunki świadczenia Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę za pośrednictwem witryny www.miododkulmy.pl na rzecz Klientów.

 

2. Klient to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.

 

3. Konsument to Klient, który zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

4. Sprzedawca Andrzej Kulma, Jagodno 9 , 62-025 Kostrzyn będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.

 

5. Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url www.miododkulmy.pl Sklep świadczy na rzecz Klientów Usługi Elektroniczne, w tym Sprzedaż.

 

6. Usługa Elektroniczna to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

 

7. Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Produktów przez Klienta. Dodanie Produktu do listy Produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Do koszyka”, znajdującego się przy Produkcie w obszarze strony internetowej Sklepu.

 

8. Sprzedaż to świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługa sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

 

9. Umowa to umowa o świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługi Elektronicznej.

 

10. Dane Kontaktowe Sprzedawcy to dane Sprzedawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. Andrzej Kulma, Jagodno 9, 62-025 Kostrzyn, tel. 515 118 714, kulma.andrzej (małpa) gmail.com

 

11. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

 

12. Konto Klienta to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Sklepu, pod warunkiem Rejestracji i Logowania.

 

13. Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu znajdującego się na jego stronie internetowej.

 

14. Produkt to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.

 

15. Dostarczenie to doręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika.

 

16. Przewoźnik to będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności Dostarczania Produktów we współpracy ze Sprzedawcą.

 

17. Zewnętrzny System Płatności – to system płatności internetowych, którym posługuje się Sprzedawca

 

18. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

§2 OGÓLNE WARUNKI UMOWNE

 

1. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Sklepu, w brzmieniu:www.miododkulmy.pl

 

2. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

 

3. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

4. Świadczenie wszystkich Usług Elektronicznych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

 

 

§3 WARUNKI KORZYSTANIA I REJESTRACJA

 

1. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

 

2. Korzystanie ze Sklepu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

 

3. Zarządzanie zamówieniami Klienta odbywa się za pośrednictwem Konta Klienta. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Klienta wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.

 

4. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez dobrowolną rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.

 

5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Klienta.

 

6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż:

wyraża wolę zawarcia Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych ze Sprzedawcą,

wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, w celu realizacji Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę,

zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 

7. Niezłożenie przez Klienta oświadczenia wskazanego w powyższym punkcie, uniemożliwia utworzenie Konta Klienta i rejestrację.

 

8. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego Klient może dobrowolnie oświadczyć iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych przez Sprzedawcę.

 

9. Oświadczenie o którym stanowi punkt powyższy, obejmuje potwierdzenie przez Klienta iż został poinformowany o treści niniejszego przepisu: wskazane cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

10. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.

 

 

§4 ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące bezpłatne Usługi Elektroniczne:
udostępnienie formularza kontaktowego,
udostępnienie formularza zamówień,
zapytanie o Produkt,
prowadzenie Konta Klienta,
polecenie Produktu,

 

2. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania wiadomości do Sprzedawcy.

 

3. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza zamówień zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza zamówień i zostaje rozwiązana w chwili złożenia zamówienia lub zaniechania jego złożenia przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania zamówienia do Sprzedawcy.

 

4. Umowa o świadczenie usługi zapytania o Produkt zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z opcji zapytania o Produkt i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie opcji zapytania o Produkt, w celu zapytania Sprzedawcy o dostępność Produktu.

 

5. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili rejestracji Konta Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie panelu zarządzającego zamówieniami Klienta.

 

6. Umowa o świadczenie usługi Polecenia Produktu zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza polecenia Produktu i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Zakres niniejszej Umowy obejmuje udostępnienie formularza polecenia Produktu, w celu wysłania wiadomości o Produkcie do osoby trzeciej, wskazanej przez Klienta.

 

7. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi Elektronicznej może być rozwiązana przez Klienta lub Sprzedawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Sprzedawcy lub Danych Kontaktowych Klienta.

 

 

§5 ZAMÓWIENIA

 

1. Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia.

 

2. W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako Klient zalogowany.

 

3. W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Klienta, wybiera sposób składania zamówienia poprzez użycie przycisku:
„Rejestracja”, przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Klient dokonuje rejestracji Konta Klienta i przy jego użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
„Złóż zamówienie bez zakładania konta”, z pominięciem użycia Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
„Zaloguj się”, przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

 

4. Po wyborze sposobu składania zamówienia, Klient podaje:
informacje rozliczeniowe w celu wystawienia faktury,
informacje o dostawie, zawierające adres Dostarczenia,
sposób Dostarczenia Produktów, poprzez wybór właściwej opcji Dostarczenia,
sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności.

 

5. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.

 

6. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Potwierdzam zakup” w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ujętych w zamówieniu.

 

7. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę.

 

8. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Produkty, zmianę adresu Dostarczenia.

 

9. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:
anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
dokonanie podziału Produktów podlegających Dostarczeniu na część której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.

 

10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.

 

 

§6 SPRZEDAŻ

 

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługę sprzedaży Produktów na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

 

2. Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów.

 

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji.

 

4. Zawierając Umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.

 

5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.

 

6. Wydanie Produktów następuje niezwłocznie i zwykle w ciągu 10 Dnia Roboczego

 

7. Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.

 

8. Wydanie Produktów odbywa się:
w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia, za pośrednictwem Przewoźnika, pod adres podany przez Klienta,

 

9. Wydanie Produktów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.

 

10. Sprzedawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

 

11. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.

 

12. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.

 

 

§7 PŁATNOŚCI

 

1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Produktów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Produkcie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Produktu i wybranej formy płatności.

 

2. Koszty transakcji i Dostarczenia Produktu ponosi Klient.

 

3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Produktów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.

 

4. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:
przelewem na rachunek bankowy Sklepu,
przelewem przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności,
gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika.

 

5. Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Produktu.

 

6. Istnieje możliwość wystawienia faktury vat rr

 

7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

 

8. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,
rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

 

9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

 

10. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Produktów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 

 

§8 REKLAMACJE I GWARANCJE.

 

1. Reklamacje można składać w formie pisemnej, listem tradycyjnym pod adres wskazany w Danych Kontaktowych Sprzedawcy, przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu .

 

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.

 

3. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.

 

4. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien Dostarczyć lub przesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy.

 

5. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Produktów objętych Umową Sprzedaży oraz innych Usług Elektronicznych.

 

6. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 

7. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałby nadmiernych kosztów.

 

8. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu sprzedanego.

 

9. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 

11.Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.

 

12. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 

13. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta.

 

 

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy świadczenie Usługi Elektronicznej, w tym od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu.

 

2. Prawo odstąpienia od Umowy Elektronicznej nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:
jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
Produktu ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającego krótki termin przydatności do użycia,
Produktu Dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po Dostarczeniu,
Produktów, które po Dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych Dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po Dostarczeniu.

 

3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

 

4. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.

 

5. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy Sprzedaży, ma on obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

 

6. Sprzedawca zobowiązuje się do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na jego charakter nie można odesłać Produktu w zwykły sposób pocztą, a jednocześnie Produkt został Dostarczony Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

9. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu.

 

 

§10 POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

 

1. Zdjęcia Produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu co nie ma wpływu na ich funkcjonalność i parametry użytkowe.

 

2. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.

 

3. Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.

 

4. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.

 

5. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.

 

6. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.

 

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami z tytułu świadczonych Usług Elektronicznych jest ograniczona do wartości należności z tytułu świadczonej usługi.

 

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych, spowodowane siłą wyższą,
przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Sklep świadczy Usługi Elektroniczne,
korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,
następstwa wykorzystania danych dostępowych do Konta Klienta przez osoby trzecie, w przypadku gdy weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta,
szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.

 

 

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sprzedawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.

 

2. Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 

3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usług przez Sklep. Osobom, których dane zostały przez Sklep zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.

 

4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu i zamieszczonym w obszarze strony internetowej Sklepu.

 

5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, Klient dobrowolnie upoważnia Sprzedawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.

 

6. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

 

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego Sklepu, usunięcia z ważnych przyczyn całej zawartości Sklepu oraz zaprzestania świadczenia Usług oraz zamieszczania w Sklepie treści reklamowych.

 

8. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Sklepu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania.

 

9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

 

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

Obsługiwane  karty płatnicze:

 Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji: 7 dni.

 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 

Poniższy regulamin przedstawia politykę miododkulmy.pl w odniesieniu do ochrony danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych na stronie internetowej miododkulmy.pl
miododkulmy.pl respektuje Państwa potrzebę zachowania poufności informacji oraz danych osobowych, jakie nam Państwo przekazujecie. Przekazując nam informacje dotyczące Państwa oraz Państwa dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na to, abyśmy je wykorzystywali, zapoznawali się z nimi i – w zależności od przypadku – przetwarzali w celach wskazanych w pkt 3.2. poniżej. Zachęcamy Państwa do uważnego zapoznania się z poniżej przedstawioną Polityką. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich danych osobowych przekazanych nam przez Państwa za pośrednictwem naszej Strony.

1.Informacje ogólne

Za pośrednictwem Strony miododkulmy.pl może gromadzić dane osobowe, które są jej przekazywane w szczególności w związku z tworzeniem konta użytkownika Strony na naszej Stronie (miododkulmy.pl), realizacją zamówień i płatności za zamówienia.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

 

W przypadku składania zamówień w sklepie internetowym lub korzystania z określonych usług świadczonych podanie określonego minimum danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w sklepie internetowym lub świadczenia określonych usług.
Dane osobowe, które miododkulmy.pl zbiera, są gromadzone, przetwarzane, rejestrowane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

 

  1. Prawo wglądu, zmiany, usunięcia lub sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania
    Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest:
    miododkulmy.pl, andrzej kulma, jagodno 9, 62-025 kostrzynMają Państwo prawo do wglądu, zmiany oraz usunięcia Państwa danych osobowych, a także możliwość sprzeciwienia się ich przetwarzaniu. Prawo to możecie Państwo zrealizować w każdym czasie, kontaktując się z kontakt@miododkulmy.pl lub:
    – listownie, na adres: Andrzej Kulma, Lipowa 5, 62-330 nekla
  2. Zarządzanie danymi osobowymi przez miododkulmy.pl

3.1 Środki gromadzenia danych

Od chwili dokonania przez Państwa rejestracji na Stronie i wypełnienia formularza dostępnego w zakładce „Moje konto” Państwa dane imienne są przez nas gromadzone. miododkulmy.pl może w ten sposób zbierać informacje dotyczące Państwa nazwiska, imion, daty urodzenia, adresów elektronicznych oraz adresy IP komputerów, z jakich Państwo korzystacie. Ponadto, możemy zwrócić się do Państwa o przekazanie nam informacji dodatkowych takich jak Państwa preferencje dotyczące produktów oraz usług.

 

W razie złożenia Zamówienia zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, miododkulmy.pl gromadzi Państwa dane imienne za pomocą formularza dostępnego w zakładce „Utworzenie konta klienta”. Przy tej okazji, zbieramy także, poza wskazanymi powyżej danymi zgromadzonymi w ramach rejestracji, także dane dotyczące Państwa adresu pocztowego (do wystawiania faktury oraz dokonywania dostawy, jeżeli są one różne), informacje dotyczące sposobu płatności (numer karty bankowej, posiadacz karty bankowej). Jeżeli chcą Państwo, abyśmy przechowywali także Państwa dane bankowe (typ karty bankowej, numer karty bankowej, data upływu ważności karty) w celu uniknięcia ponownego pytania Państwa o te dane przy składaniu Zamówień w przyszłości, będziemy przechowywać również te dane, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę w procesie tworzenia konta klienta lub w procesie składania zamówienia. W takim przypadku, kryptogram Państwa karty bankowej nie jest zachowywany. Ponadto, w każdym momencie mogą Państwo usunąć dane bankowe poprzez edycję informacji zgromadzonych w zakładce „Moje konto”. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych bankowych i nie usuną ich ze swojego konta, pozostają one do naszej wiadomości aż do chwili upływu ważności Państwa karty bankowej.

W chwili, gdy podejmujecie Państwo działania w celu zapoznania się z zawartością strony internetowej Strony miododkulmy.pl , serwery rozpoznają automatycznie adres IP, komputera, z jakiego Państwo korzystacie (Numer IP to numer, za pomocą którego następuje identyfikacja każdego komputera podłączonego do sieci Internet. Adres IP przybiera następującą formę: XXX.XXX.XXX.XXX).W przypadku korzystania ze Strony za pomocą urządzenia mobilnego z wŁączoną funkcją geolokalizacji możemy także rozpoznać dane o Państwa lokalizacji.

Informacje, które gromadzimy i które są nam niezbędne, aby móc odpowiadać na Państwa prośby i zamówienia, są wskazane w odnośniku do wypełnianych formularzy. Jeżeli nie wypełnicie Państwo pól, których wypełnienie jest obowiązkowe, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa prośby i zamówienia.

 

3.2 Cele

Dane osobowe, które gromadzimy w związku z każdą Państwa wizytą na naszej Stronie internetowej lub w związku z zamówieniem, są przetwarzane w celu realizacji Państwa zamówienia przez miodokulmy oraz jej usługodawców, którym miododkulmy.pl może powierzyć przetwarzanie tych danych w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy.

Jeżeli wybrali Państwo metodę płatności za zamówienie za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych lub innych instrumentów bankowych, zapłata którymi może być realizowana na odległość, przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia obejmuje także przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie weryfikacji bezpieczeństwa transakcji płatniczej (powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom wyspecjalizowanym w wykrywaniu oszustw w –płatnościach przez Internet). oraz dla ochrony praw strony miododkulmy.pl w ramach jej działalności gospodarczej.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na zapisanie i przetwarzanie przez nas danych Państwa karty bankowej (typ karty bankowej, numer karty bankowej, data upływu ważności karty), dane te będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji płatności za kolejne zakupy na stronie miododkulmy.pl

Ponadto, pod warunkiem uzyskania Państwa zgody w tym zakresie, Państwa dane osobowe będą mogły być wykorzystywane, z zachowaniem Państwa praw, do celów informowania Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej o produktach i usługach świadczonych przez miododkulmy.pl oraz jej ofertach.

Jednocześnie, miododkulmy.pl zastrzega sobie prawo do gromadzenia i publikowania informacji dotyczących ogólnej (statystycznej) charakterystyki użytkowników Strony, jednakże bez ujawniania danych imiennych takich jak nazwiska i adresy.

miododkulmy.pl ma także możliwość gromadzenia danych statystycznych w celu poznania sposobu korzystania przez użytkowników z jej Strony (częstotliwość korzystania z poszczególnych zakładek Strony, statystyki dotyczące sprzedaży, kraju zamieszkania osób odwiedzających Stronę internetową, itp.)

Informacje dotyczące charakterystyki użytkowników Strony internetowej, są przechowywane przez miododkulmy.pl  i będą wykorzystywane jedynie dla celów wewnętrznych, w szczególności dla sporządzania analiz rynku.

Chcemy także poinformować, że użytkownik Strony, który wyraził uprzednio i w sposób wyraźny zgodę, może otrzymywać za pośrednictwem miododkulmy.pl w formie wiadomości poczty elektronicznej, oferty handlowe produktów i usług dostarczanych przez partnerów handlowych lub od nich pochodzących.

 

3.3 Przechowywanie danych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny ze względu na cele, dla jakich są one gromadzone.

 

3.4 Adresaci danych

Dane osobowe przekazane miododkulmy.pl są przeznaczone jedynie dla użytku miododkulmy.pl.

Strona miododkulmy.pl może powierzyć przetwarzanie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Strony podmiotom współpracującym z Stroną miododkulmy.pl, w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji celów wskazanych powyżej w punkcie 3.2. powyżej.
Jeżeli w ramach powyższych dane są przekazywane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, wówczas strona miododkulmy.pl podejmuje kroki mające na celu zapewnienie, właściwego poziomu ochrony takich przekazanych danych.

 

3.5 Bezpieczeństwo i poufność danych

Strona miododkulmy.pl podjęła starania dla wdrożenia wszelkiego rodzaju środków ostrożności potrzebnych dla ochrony poufności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz w celu zapobiegnięcia ich zniekształceniom, uszkodzeniom lub zniszczeniu oraz dostępowi do nich przez osoby trzecie. Techniczne i organizacyjne środki ostrożności adekwatne w świetle aktualnego stanu wiedzy technicznej, w szczególności w zakresie systemów informatycznych, zostały wdrożone w życie i są stosowane. Jednocześnie, Spółka zastrzega, że nie jest w stanie eliminować wszystkich ryzyk związanych z funkcjonowaniem Internetu i zwraca uwagę osób odwiedzających Stronę na istnienie ewentualnych ryzyk nierozerwalnie związanych z jej użytkowaniem i jej funkcjonowaniem.

 

  1. Pliki Cookies i rejestrowanie połączeń

W chwili odwiedzin strony internetowej miododkulmy, plik cookie może być automatycznie zainstalowany i czasowo przechowywany w pamięci lub na dysku twardym Państwa urządzenia końcowego, w celu ułatwienia Państwu korzystania ze stron internetowych.
Wyjaśniamy, że plik cookie nie daje miododkulmy.pl możliwości zidentyfikowania Państwa tożsamości. Plik ten rejestruje bowiem jedynie dane dotyczące korzystania przez Państwa ze Strony (zakładki, które Państwo oglądaliście, datę i godzinę wejścia na stronę internetową, itp.). Strona miododkulmy.pl będzie miała dostęp do tych danych przy następnych odwiedzinach przez Państwa naszej Strony internetowej. W takim przypadku, plik taki zawiera informacje, jakie przekazaliście Państwu miododkulmy.pl. Pliki cookies mają także na celu umożliwić zbieranie informacji dotyczących częstotliwości odwiedzin Strony i sporządzania statystyk handlowych.

 

Strona miododkulmy.pl zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji uzyskanych w związku z działaniem plików cookies, po upływie okresu niezbędnego dla realizacji celów wskazanych powyżej.

 

Możecie Państwo sprzeciwić się zainstalowaniu plików cookies, modyfikując parametry ustawienia Państwa przeglądarki Internet. Operacja ta doprowadzi do usunięcia wszystkich plików cookies wykorzystywanych przez Państwa przeglądarkę internetową tj. cookies wykorzystywanych przez Stronę i cookies wykorzystywanych przez inne strony internetowe. To z kolei może doprowadzić do zmiany lub utraty niektórych ustawień lub informacji. Usunięcie plików cookies może także doprowadzić do zmiany, a nawet utrudnienia poruszania się po Stronie miododkulmy.pl
Informujemy Państwa, że możecie Państwo sprzeciwić się zainstalowaniu plików cookies, konfigurując Państwa przeglądarkę internetową w następujący sposób:

 

Microsoft Internet Explorer 6.0 i wyższe:
1. Należy wybrać na pasku Menu zakładkę „Narzędzia” (albo „Tools” – ang.), a następnie zakładkę „Opcje Internetowe” ( albo „Internet Options” – ang.).
2. Następnie nalży kliknąć na pozycję „Poufność” (albo „Confidentiality” – ang.).
3. Następnie należy wybrać, według swojego uznania, poziom za pomocą kursora (myszka).

 

Microsoft Internet Explorer 5:
1. Należy wybrać na pasku Menu zakładkę „Narzędzia” (albo „Tools” – ang.), a następnie zakładkę „Opcje Internetowe” ( albo „Internet Options” – ang.).
2. Następnie nalży kliknąć na pozycję „Bezpieczeństwo” (albo „Security” – ang.).
3. Następnie należy wybrać pozycje „Internet”, a następnie – „Spersonalizuj poziom” (albo „Custom Level” – ang.).
4. W rubryce „Cookies”, należy wybrać właściwą dla Państwa opcje.

 

Netscape 6.X i 7.X:
1. Należy wybrać na pasku menu “Edycja” a następnie – zakładkę „Preferencje”.
2. Następnie należy wybrać pozycję „Poufność i bezpieczeństwo”.
3. Następnie należy wybrać pozycję „Cookies”.

 

Firefox:
1. Należy wybrać na pasku Menu, zakładkę „Narzędzia”, a następnie zakładkę „Opcje”.
2. Należy następnie kliknąć na pozycję „Prywatność”.

 

Safari 3.x dla komputerów Mac OS X:
1. Na pasku menu należy wybrać pozycję „Edycje”.
2. Następnie należy wybrać opcję „Preferencje”.
3. Następnie należy wybrać pozycję „Bezpieczeństwo”.
4. Następnie należy wybrać pozycję „Wyświetl pliki cookies”.

 

  1. Wykorzystanie danych

 

Strona miododkulmy.pl nie będzie udostępniać Państwa danych osobowych osobom trzecim innym niż osoby trzecie, którym Strona miododkulmy.pl powierza przetwarzanie tych danych osobowych w celu i zakresie realizacji zamówień, dostarczenia usług lub realizacji innych celów określonych w pkt 3.2. powyżej , chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę na udostępnienie danych innym osobom trzecim lub gdy obowiązek takiego udostępnienia wynika z przepisów prawa. Jeżeli Strona miododkulmy.pl jest zobowiązana na mocy prawa lub na mocy decyzji sądowej do przekazania danych osobowych Państwa dotyczących, miododkulmy zobowiązuje się, tak dalece jak jest to możliwe, do poinformowania Państwa o tym (chyba że miododkulmy w oparciu o rozsądna ocenę sytuacji dojdzie do wniosku, że nie jest uprawniona do takiego działania z uwagi na ciążące na niej obowiązki prawne wynikające z ustawy lub orzeczenia sądu). Mając na względzie stan technologii, w szczególności tych stosowanych do sieci telekomunikacyjnych, miododkulmy  nie może gwarantować w szczególności poufności, rzetelności ani autentyczności wiadomości e-mail, jakie Państwo wysyłacie do strony  miododkulmy.pl lub od strony miododkulmy.pl otrzymujecie.